ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KUTATÓINTÉZETÉNEK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI. fejezet
Az Intézet célja, feladatköre és elnevezése


l.§ Az EME sajátos szakmai feladatai hatékonyabb ellátása érdekében Alapszabálya 3. paragrafusának megfelelően Kutatóintézetet hoz létre.

Az Egyesület tevékenysége korábban részben a múzeumi gyűjteményekben, részben pedig a Szakosztályokban folyt. Múzeumi gyűjteményeivel azonban az Egyesület 1919 óta nem rendelkezik. Ezért halaszthatatlanná vált, hogy – a múzeum tárai ügyének rendezésére való törekvése, valamint új gyűjtemények kialakítása mellett – a munka javítása és az után­pótlás ne­ve­lése érdekében hiányzó műhelyeit pótolja, eddigi szervezeti kereteit új, korszerű formák meghonosítása útján kiegészítse.

Ebben az irányban tett első lépésként az Egyesület elsősorban a nemzeti önismereti tudomány­szakok, valamint más tudományok művelésére az EME Kutatóintézetét (ezután Intézet) és annak megfelelő osztályait szervezi meg.

2.§ Az Intézet neve: az EME Kutatóintézete; románul: Institutul de Cercetare al Societăţii Muzeului Ardelean; németül: Forschunginstitut das Siebenbürgischer Museum-Verein; angolul: Research Institute of Transylvanian Museum Association.

3.§ Az Intézet székhelye: Kolozsvár.


II. fejezet
Az Intézet szerkezeti felépítése


l.§ Az Intézetben a kutatás tudományágak szerinti osztályokban történik. Az osztályok a következők:

1) Humán- és társadalomtudományi osztály

2) Természettudományi és műszaki osztály

Az osztályok száma igény és lehetőség szerint növelhető. Az osztályok a kutatómunka jobb megszervezése érdekében elkészítik az osztály működési szabályzatát és munkatervét. A kutatás eredményessége érdekében az osztályok szakcsoportokat hozhatnak létre. Ezt az osztályok műkö­dési szabályzatában rögzítik le.


III. fejezet

Az Intézet vezetése


l.§ Az Intézet munkáját a Tudományos Tanács (továbbiakban Tanács) felügyeletével az igazgató vezeti. Az igazgatót, aki lehetőség szerint meghatározott javadal­mazást kap, az EME elnöke nevezi ki négy évre. Az osztályvezetőket az illető osztály kutatóinak meghall­gatása, valamint a Tanács véleményezése alapján az EME elnöke nevezi ki egy évre.

2.§ A Tanács legalább 7 tagból áll, lehetőség szerint úgy, hogy minden érintett tudományág képviselve legyen. A Tanács munkáját a Tanács elnöke irányítja.

3.§ A Tanács elnöki tisztségét az EME elnöke látja el. A Tanács tagjait az EME elnöke a Választmány jóváhagyásával négy évre nevezi ki.

A Tanács gyűléseit az elnök hívja össze évente legalább kétszer, és vezeti azt. A tagok legalább felének kérésére az elnök köteles a Tanácsot rendkívüli ülésre összehívni.

A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele +1 tag jelen van. Amennyiben a Tanács ülésén szavazategyenlőség van, az elnök szavazata dönt.

4.§ A Tanács tagjai az EME elnöke, az igazgató, az osztályvezetők, az Akadémiai Testület egy képviselője, valamint az EME illetékes szakosztályainak egy-egy képviselője. A Tanács esetenként külső szakértőket is bevonhat munkájába.

5.§ Az Intézet – terveinek megvalósítása, valamint az erdélyi magyar tudomány egészének előrehaladása érdekében – együttműködik a bel- és külföldi rokonintézetekkel és egyete­mekkel.

6.§ Az Intézet általános, kül- és belföldi, valamint intézményközi képviseletét a Tanács elnöke és az igazgató látja el, akik azonban ezt a jogkört akadályoztatása estén átruházhatja az a Tanács arra alkalmas tagjára.

7.§ Az egyes osztályok leveleit az illető osztály vezetője, az Intézet egészét érintő leveleket az Intézet igazgatója és a Tanács elnöke írja alá.

8.§ Az Intézet évi és távlati munkaterveit, valamint évi költségvetését az osztályvezetők és a kutatók dolgozzák ki az igazgató irányításával, a Tanács hagyja jóvá, róluk és teljesítésükről évenként tájékoztatást ad az EME Választmányának és Közgyűlésének.

9.§ Az EME elnöksége, lehetőségei szerint, gondoskodik a munkatervek megvalósításának tárgyi és anyagi feltételeiről.

10.§ Az Intézet anyagi ügyeit az EME gazdasági tanácsosa intézi az ügyrendnek megfelelően. A kifizetéseket az Intézet költségvetésének keretei között a Tanács elnöke, illetve az igazgató javaslatára, a gazdasági tanácsos ellenjegyzésével az EME pénzügyi osztálya utalványozza.

11.§ A Tanács illetőségi köre kizárólag az Intézetre vonatkozik.


IV. fejezet
Az Intézet munkatársai


1.§ Az Intézet munkatervében meghatározott kutatási programokat főállású és külső munka­társak valósítják meg.

2.§ Főállású munkatársai alkalmazására a Tanács az igazgató javaslatára nyilvános pályázatot hirdet. A pályázó alkalmasságáról a Tanács által kijelölt bizottság dönt külső szak­ember bevonásával, és az EME Elnöksége ennek megfelelően jár el.

3.§ A főállású munkahelyre való pályázás feltétele az egyetemi végzettség a munkakörnek meg­felelő vagy vele rokon szakból, a megszerzett vagy folyamatban lévő doktorátus, a szakirodalmi munkásság, esetenként a szakmai gyakorlat, két elismert, illetékes szakember ajánlása, legalább egy világnyelv, valamint a szakterületen megkívánt másik nyelv kielégítő ismerete.

4.§ Külső munkatársként a kijelölt teendők végzését biztosítani képes, felsőfokú szak­képesítéssel vagy megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek kaphatnak bizonyos, meghatározott időtartamra. A megbízatás a teljesítménytől függően meghosszabbítható, vagy bármikor felbont­ható a munkajogi előírások betartása mellett. A munkatárs felada­tai­ról, javadalma­zá­sáról az igazgató javaslatának megfelelően kiállított munkaszerződés részletesen intézkedik.

Kivételes esetekben az igazgató javaslatára, az Intézet feladatainak ellátására önkén­tes munkatársak is foglalkoztathatók, akik, esetenként anyagi javadalmazást kaphatnak, egyrészt feladataikat és kötelességeiket, másrészt az Intézet által számukra biztosítható feltételeket, valamint foglalkoztatásuk időtartamát a Tanács írásos megállapodásban rögzíti.

5.§ A főállású munkatársak részére az EME a munkaszerződésben rög­zített módon a kutató­intézetekben alkalmazott méltányos javadalmazást és előmenetelt biztosít a törvényesség betar­tásával. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Tanács meghatározott idő­szakonként mérlegeli és elbírálja a munkatárs szakmai teljesítményét, és ennek függvényében dönt a munka­viszony meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről.

6.§ A munkatársak alapvető kötelessége a kijelölt kutatások elvégzése és az Intézet egyéb fela­dat­­köreinek ellátása. Munkájukat részint az Intézetben, részint azon kívül, megfelelő más intézményekben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, kutatóhelyeken), illetve terepen végzik. Munkájukat közvetlenül az osztályvezetők irányítják és ellenőrzik, akik pedig rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

Kötelezettségeiket a munkajogi előírások, különösen pedig az Intézet munkaigényei szabják meg a munkaköri leírás alapján. Ennek megfelelően az Intézet:

a) támogatja munkatársait tudományos fokozatok megszerzésében, ösztöndíjak, tanulmány­utak elnyeré­sében;

b) különös figyelmet fordít arra, hogy munkatársai feladataikat a teljes informá­ciós anyag ismeretében oldják meg.

7.§ Az Intézet főállású munkatársai a hét egy meghatározott napján az Intézetben végzik mun­ká­ju­­kat, azonkívül biztosítják a kutatószolgálat állandóságát. Ekkor rendezik a gyűjtemé­nyeket, és végzik az Intézet kiépítésével, működtetésével kapcsolatosan adódó alkalmi teendőket. Az osz­tály­vezetők az alkalmazottakkal egyetértésben határozzák meg, hogy a kötelező napon kívül, ki mikor tartja intézeti munkanapját. Ez a beosztás, az Intézet zavartalan működé­sének biztosítása mellett, közmegegyezéssel módosítható.

8.§ Az igazgató és az osztályvezetők időszakonként ellenőrzik a kutatók elvégzett munkáit, a program betartásának módját, az eredményekről tájékoztatják a Tanács elnökét.


V. fejezet
Záró rendelkezések


1.§ A fenti szabályzat az EME Választmányának és Közgyűlésének jóváhagyása után lép életbe és szükség esetén, az Elnökség és a Tanács javaslatára, ugyanezen fórumok módosíthatják.
Jóváhagyta az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006 évi közgyűléseinfo@eme.ro